เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนครูและบุคลากร

ลำดับที่ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน จำนวนทั้งหมด(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ
1 บริหาร 5 5
2 วิทยาศาสตร์ 43 7 36
3 คณิตศาสตร์ 33 11 22
4 สังคม 29 4 25
5 ภาษาต่างประเทศ 29 3 26
6 การงานฯ 24 7 17
7 ภาษาไทย 21 6 15
8 สุขศึกษา 6 3 3
9 ศิลปะ 10 1 9
10 แนะแนว 7 2 5
รวม 207 49 158  
11 ลูกจ้างประจำ 7 6 1
12 พนักงาน 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว ( 70 คน )
13 – ไทย 49 16 33
14 – ต่างชาติ 21 15 6
รวม 79 39 40
รวมทั้งสิ้น 286 88 198


 

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^