เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลครูเกษียณอายุราชการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ปี ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จำนวน ปี ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จำนวน
2557 แนะแนว 1 2563 แนะแนว 1
การงานฯ 2 การงานฯ 2
บริหาร 2 คณิต 3
ภาษาไทย 1 ภาษาไทย 1
วิทย์ฯ 1 ภาษาต่างประเทศ 2
ศิลปะ 1 ศิลปะ 1
สุขศึกษา 2 สังคม 1
รวม 10 สุขศึกษา 1
    รวม 12
2558 คณิต 3
ภาษาต่างประเทศ 2 2564 การงานฯ 1
วิทย์ฯ 1 คณิต 1
สุขศึกษา 1 ภาษาไทย 2
รวม 7 วิทย์ฯ 2
    ศิลปะ 1
2559 การงานฯ 2 สังคม 1
คณิต 6 สุขศึกษา 1
บริหาร 1 รวม 9
ภาษาไทย 1
ภาษาต่างประเทศ 5 2565 การงานฯ 1
วิทย์ฯ 2 คณิต 2
ศิลปะ 2 บริหาร 1
สังคม 2 ภาษาต่างประเทศ 3
สุขศึกษา 2 วิทย์ฯ 1
รวม 23 ศิลปะ 1
  รวม 9
2560 การงานฯ 2
คณิต 1 2566 แนะแนว 1
ภาษาไทย 1 การงานฯ 2
ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาไทย 2
วิทย์ฯ 3 ภาษาต่างประเทศ 1
ศิลปะ 2 สังคม 1
สังคม 3 รวม 7
สุขศึกษา 3    
รวม 18 2567 แนะแนว 1
    การงานฯ 1
2561 แนะแนว 1 คณิต 2
คณิต 1 ภาษาไทย 1
วิทย์ฯ 3 วิทย์ฯ 1
สังคม 5 สังคม 2
สุขศึกษา 2 รวม 8
รวม 12
    2568 การงานฯ 1
2562 การงานฯ 2 ภาษาไทย 1
บริหาร 1 ภาษาต่างประเทศ 1
ภาษาไทย 4 วิทย์ฯ 1
ภาษาต่างประเทศ 6 สังคม 3
รวม 13 รวม 7
2569 การงานฯ 1
คณิต 3
ภาษาไทย 1
ภาษาต่างประเทศ 1
วิทย์ฯ 1
สุขศึกษา 1
รวม 8
2570 คณิต 3
ภาษาไทย 1
ภาษาต่างประเทศ 1
สังคม 2
รวม 7

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^