เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการพิเศษฯ


เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  หากไม่มี ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน   หรือ เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
2. ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำสำหรับเขียนและ   x คำตอบ
3. น้ำยาลบคำผิด (ถ้ามี)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^