เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบช่วงเช้า
วันที่ 25 พ.ย. 2561 นี้ เป็นเวลา 10.00 - 12.00 น.
เนื่องจากมีกิจกรรมวิ่งการกุศลของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งจะกระทบต่อการจราจรรอบๆโรงเรียนทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางในช่วงเวลา 03.00 - 09.00 น.
 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ

สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ม.1 – ม.6) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความตระหนัก
และ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอบแข่งขันประเภทบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับชั้นที่รับสมัครสอบ
    1.1 ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สมัคร
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ป.4 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.4 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ป.4
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ป.5 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.5 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ป.5
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ป.6 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.6 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ป.6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สมัคร

        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.1 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.1
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.2 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.2
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.3 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิ์สมัคร

        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.4 สายการเรียน วิทย์-คณิต ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.4 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.4
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.5 สายการเรียน วิทย์-คณิต ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.5 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.5
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.6 สายการเรียน วิทย์-คณิต ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือ
ระดับชั้นที่ต่ำกว่า ม.6
        - นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ม.ปลาย สายการเรียนศิลป์-ภาษา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.4-6
โรงเรียนสตรีศึกษา เท่านั้น


สมัครสอบผ่านไลน์
เลขที่บัญชี : 411-3-32979-6 
ชื่อบัญชี : นางสิริการณ์ รุ่งศรี
ธนาคาร กรุงไทย  สาขาร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^