เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หนังสือ แบบฟอร์ม

เอกสารงานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2563
1. แบบฟอรฺมแผนปฏิบัติการปี63
2. รวมเล่มแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 2563 - 2566
* แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563


 
งานวิชาการ
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานแนะแนว
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานทะเบียน
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา    

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^