เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
81อาคาร 5ห้องเรียนไร้พรหมแดน (ห้องมุขบันไดฝั่งตะวันออก)เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า (หลอดโคมยาวแสงขาว) 1 หลอดระบบไฟฟ้าสิทธิชัย ทิพย์สิงห์อนุชิต ธรรมราษฎร์2022-06-21 09:06:38

ดำเนินการเรียบร้อย

รายการทั้งหมด : 81 รายการ