เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ปรัชญาโรงเรียน
“ความเป็นคนดี จะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม ”

คติพจน์
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

คำขวัญ
“เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมไทย”

สีประจำโรงเรียน 
“น้ำเงิน – เหลือง”

น้ำเงิน     หมายถึง    ความสามัคคี   อดทน   หนักแน่น
เหลือง   หมายถึง         จริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กร
ร่วมมือร่วมใจ   ใฝ่สัมฤทธิ์

ค่านิยมองค์กร
STR
S = SMART (สง่างาม)     T = TEAM WORK (สามัคคี)    R = RELATION 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
    “สตรีศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"
พันธกิจ (Mission)
              1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งการเรียนรู้ อย่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
              2. ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาให้มีการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
        4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
          5. ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้ปัจจัยการบริหารทุกด้านมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ (Goal)
       1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
       2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
       3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรม สามารถปรับตัวและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข
       4. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
       5. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามวินัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
       6. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศและเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ
       7. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       8. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้
       9. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
กลยุทธ์
โรงเรียนสตรีศึกษากำหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2562 
จำนวน 5 กลยุทธ์  ดังนี้
    กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21     
กลยุทธ์ที่ 2.  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ มีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต        
กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการปฏิบัติตนตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
    กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ 5.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^