เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน


 

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

เอกสารงานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2563
1. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2563
2. รวมเล่มแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 2563 - 2566
* แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^