เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคาร ๑๐๑ ปี สตรีศึกษา

1
แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^